• محدود کردن موتورهای جستجو

    محدود کردن موتورهای جستجو 1394/9/4

    محدود کردن موتورهاي جستجو بوسيله robots.txt
    فايل robots.txt يک فايل متني است و به موتورهاي جستجو اين پيام را مي دهد که...